Info

Om voor jezelf een indruk te krijgen wat de schietsport en de vereniging voor je kan betekenen kun je maximaal drie keer bij ons op de club komen als introducée.

In alle gevallen zal er de gelegenheid zijn om de sfeer van de vereniging te proeven, de schietbaan te betreden en een vuurwapen te hanteren. Tijdens de introductie schietoefening kan met een pistool of een revolver worden geschoten. Altijd in overleg met de begeleider en wat wij op dat moment verantwoord achten.

Voor alle voorkomende disciplines die binnen het verenigingsverband beoefend kunnen worden, beschikt S.S.V. Geuldal over verenigingswapens.

Deze wapens staan ter beschikking voor ieder lid of aspirant die ermee wil schieten.

Het is overigens aan introducés slechts toegestaan om met klein kaliber wapens te schieten.(.22) U dient dan steeds onder begeleiding van een basistrainer of ervaren hoofdlid de baan te betreden.

Na je derde bezoek komt moment om een besluit te nemen of je lid wilt worden van onze vereniging.

De aanvraag van je lidmaatschap verloopt alsvolgt:

1: Als eerste vindt er een ledenstemming plaats, deze moet unaniem zijn.

2: Bij een positief besluit krijg je de status “aspirant” met een proeftijd van minimaal 1 maand, tijdens deze proeftijd start je met de schietsport introductie cursus.

3: De volgende stap is dat je van onze secretaris de volgende papieren ontvangt:

  • Het aanvraagformulier voor lidmaatschap en eigen verklaring
  • Het aanvraagformulier omtrent Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een voorbeeld aanvraag formulier VOG.
  • De hand-out Ballotage procedure schietsportverenigingen
  • De hand-out AVG / Privacy SSV Geuldal
  • De hand-out Huishoudelijk reglement / Veiligheidsreglement SSV Geul

4: Het ingevulde aanvraagformulier lidmaatschap en eigenverklaring, het origineel VOG inleveren bij de secretaris. Tevens een origineel paspoort of id kaart tonen.

5: Tijdens de proeftijd krijg je ook een gesprek met de ballotagecommissie.

6: Na deze proeftijd wordt je verzocht om de contributie van €220,- en eenmalig de entreekosten van de KNSA van €42,50 over te maken naar de penningmeester op rekeningnummer NL90RBRB0850083036 tnv SSV Geuldal. Hierop wordt de status van aspirant omgezet naar aspirant-lid voor de duur van minimaal 5 maanden.

7: Je wordt dan aangemeld bij de KNSA.

8: Na minimaal 6 maanden lidmaatschap (aspirant en aspirant-lid) kan het lidmaatschap worden omgezet naar een volwaardig lidmaatschap, het besluit hiervan ligt bij het bestuur.

 

Veiligheid.

Bij de schietsport staat veiligheid voorop!

In het belang van u en medeschutters zijn er daarom gedragsregels en voorschriften opgesteld.

Elke schutter dient zich hieraan te houden.

Elk wapen dat ter hand wordt genomen moet als geladen worden beschouwd.

Een schietoefening wordt onder geen voorwaarde aangevangen of voortgezet zonder de aanwezigheid van de baancommandant.

De bevelen van de baancommandant dienen onvoorwaardelijke te worden opgevolgd.

Het wapen wordt op de vereniging van en naar de schietstand uitsluitend ongeladen en zonder patroonhouder vervoerd.

Een wapen mag alleen voor onmiddellijk gebruik op de schietstand ter hand worden genomen.

Het laden en ontladen van een wapen geschiedt uitsluitend op de schietstand, waarbij de loop van het wapen altijd op de kogelvanger is gericht.

Het zich omdraaien op, of het verlaten van de schietstand met een geladen wapen is ten strengste verboden.

-Breng de vinger pas aan de trekker wanneer het wapen volledig op het doel is gericht.

Bij weigering van het wapen waarschuwt men altijd de baancommandant, die de storing verhelpt, of toezicht houdt op het oplossen van de storing.

Het is verboden schutters op de schietstand  te hinderen.

Het demonstreren van een vuurwapen anders dan op de schietstand is niet toegestaan, hierbij draagt men er zorg voor dat de loop steeds in de richting van de kogelvanger blijft gericht.