Club

SSV Geuldal is een van oudsher Valkenburgse gecertificeerde schietsportvereniging. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA), de overkoepelende belangenorganisatie voor de meer dan 40.000 sportschutters in ons land.

SSV (voluit: Schiet Sport Vereniging) Geuldal bestaat al meer dan 25 jaar en heeft in die periode heel wat talentvolle sportschutters voortgebracht.

Van oudsher hecht het bestuur van de vereniging grote waarde aan integriteit en veiligheid. SSV Geuldal hanteert dan ook een stringent toelatingsbeleid en neemt bij de beoefening van de schietsport strikte veiligheidsmaatregelen in acht. Omdat het opleiden en begeleiden van nieuwe leden veel tijd, aandacht en energie vraagt, heeft SSV Geuldal zich genoodzaakt gezien om een (tijdelijke) ledenstop af te kondigen.

SSV Geuldal is niet alleen een vereniging die zich op een professionele manier met de wedstrijdschietsport bezighoudt, het is vooral ook een leuke club met mensen die mekaar goed liggen, gewend zijn om kennis, kunde en ervaringen te delen en wat voor mekaar over hebben. SSV Geuldal oefent iedere dinsdagavond op de banen van Schietsport Centrum Stein.

Voor meer informatie:

Voorzitter: Hub Jaspers 06-52087455
Secretarissen: Robert Kempen 06-53920202, Ronald van Houdt 06-19858977

e_7dd50441c48af0f996caad5b84ba35e0SAM_0610

Huishoudelijk Reglement Schietsportvereniging Geuldal

KNSA-verenigingsnummer 8908

Herziene versie: juni 2016

Artikel 1: Statuten

Het bestuur van SSV Geuldal wordt gekozen volgens de procedure die beschreven staat in de Statuten van de vereniging, opgemaakt bij notariële akte d.d. 8 september 1993.

Artikel 2: Dagelijks Bestuur

SSV Geuldal wordt geleid door een Dagelijks Bestuur dat behalve uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester uit twee algemene bestuursleden en een contactpersoon bestaat. Vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging zijn de functies van voorzitter, penningmeester en de twee algemene bestuursfuncties ‘voor het leven’ toebedeeld aan de heer en mevrouw Jaspers uit Valkenburg en de heer en mevrouw Meex uit Kerkrade. Onderling komen ze overeen wie wanneer welke functie vervult en voor hoelang.

Gegadigden voor de overige bestuursfuncties worden periodiek door de Algemene Ledenvergadering van SSV Geuldal gekozen.

Artikel 3: Lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van SSV Geuldal is het nodig dat kandidaten door meer dan een (bestuurs)lid worden voorgedragen voor het lidmaatschap van de vereniging. Bovendien moeten nieuwkomers voldoen aan alle eisen die de Wet en de KNSA aan het lidmaatschap van een gecertificeerde schietsportvereniging stellen (minimum leeftijd 16 jaar, legitimatieplicht, recent Bewijs van Goed Gedrag kunnen overleggen, relatief lange ‘inwerkperiode’ voor lief willen nemen).

De eerste zes maanden geniet het nieuwe lid namelijk de status van adspirant-lid. Daarna wordt bekeken of de nieuwkomer qua karakter en houding en gedrag ook echt bij de vereniging past, zodat hem of haar een volwaardig lidmaatschap kan worden aangeboden. Bij deze afweging is het gebruikelijk dat het bestuur bij alle leden van de SSV Geuldal te rade gaat.

Na een jaar van volwaardig lidmaatschap (dus feitelijk pas na een half jaar adspirant lidmaatschap plus een vol jaar volwaardig lidmaatschap!) kan het nieuwe lid voor het eerst een wapenvergunning aanvragen bij de Nationale Politie (het zgn WM3-verlof). Vaak nodigt de politie de aanvrager uit voor een gesprek alvorens de felbegeerde vergunning wordt toegekend.

De vergunning moet overigens elk jaar worden verlengd. Het eerste jaar geldt hij uitsluitend voor het bezit van een klein kaliber wapen (.22). Pas daarna komen andere kalibers in aanmerking. Automatische wapens zijn strikt verboden in de wedstrijdschietsport in Nederland.

Bepalend voor de verlenging van het verlof tot het voor handen mogen hebben van vuurwapens is dat telkens weer wordt voldaan aan de eisen die de Nationale Politie en de KNSA stellen, met name op het punt van het aantal verplichte schietbeurten (Politie) en deelname aan minstens 5 schietwedstrijden per jaar (KNSA).

Wie een aanvraag voor een WM3-verlof van het bestuur ontvangt, houdt het bestuur op de hoogte van de voortgang van de toekenningsprocedure.

Artikel 4: Beeindigen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap van SSV Geuldal geschiedt – onder opgaaf van redenen – altijd per aangetekende brief. De vereniging meldt het lid af bij de KNSA en kijkt of hij of zij nog eigendommen van de vereniging in bezit of gebruik heeft. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van contributiegelden plaats.

Artikel 5: Contributie

De kosten die aan het lidmaatschap van SSV Geuldal zijn verbonden bedragen met ingang van 1 januari 2017 200 euro per jaar (incl. lidmaatschapspas en verzekering van de KNSA). De contributie wordt per 01-01-2023 vastgesteld op 220 euro per jaar.

De penningmeester van SSV Geuldal ziet dit bedrag graag binnen zes weken na het begin van een nieuw verenigingsjaar op de rekening van de club verschijnen.

Leden maken bij die gelegenheid het volledige bedrag over aan de penningmeester: studenten kunnen het desgewenst in twee termijnen doen. De contributie loopt van januari tot januari.

Tussentijdse toetreding tot de vereniging resulteert in een contributie naar rato van het nog resterende verenigingsjaar. Tot verhoging of verlaging van de contributie kan uitsluitend door de Algemene Ledenvergadering van SSV Geuldal worden besloten.

Artikel 6: Bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig, maar minstens 2 keer per jaar. Van wat er wordt gesproken en besloten wordt verslag gedaan op (het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van) de website van de vereniging.

Aan het begin van het verenigingsjaar wordt een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. De datum van de vergadering, de plek van samenkomst en de agenda voor het overleg worden minimaal 14 dagen voor de bijeenkomst aan de leden toegezonden. Digitaal wel te verstaan, want SSV Geuldal huldigt het principe van het paperless office.

Artikel 7: Organisatorisch gezag

Bij SSV Geuldal ligt het gezag bij het dagelijkse bestuur c.q. bij de persoon van de voorzitter. Bij diens afwezigheid en absentie van andere leden van het dagelijks bestuur heeft de baancommissaris het voor het zeggen op de schietbaan. Zijn aanwijzingen worden onverwijld opgevolgd.

Artikel 8: Gedrag op de schietbaan

Met het oog op de eigen veiligheid en gezondheid en die van collega-schutters gedragen de leden van SSV Geuldal zich niet alleen op de schietbaan – maar ook op de weg daarheen of terug naar huis – steeds conform de voorschriften van de Wet Wapens en Munitie en de KNSA.

Zo verkeert niemand onder invloed van alcohol of drugs op de schietbaan. Wie het onverhoopt toch eens mocht proberen raakt subiet zijn lidmaatschap kwijt.

Ook verschijnt bij SSV Geuldal niemand in camouflage- of in legerkleding op de schietbaan en worden tijdens oefenavonden en wedstrijden uit politiek, ideologisch of religieus oogmerk geen symbolen, insignes of andersoortige onderscheidingen gedragen. Hetzelfde geldt voor rangonderscheidingstekenen en emblemen van de Nederlandse of internationale krijgsmachten.

Vanzelfsprekend respecteert ieder lid van de vereniging andermans eigendom en wapens en zal niemand – behalve wanneer het om clubwapens gaat – zonder toestemming van de eigenaar een wapen ter hand nemen, laat staan af te vuren. De schietbaan word na gebruik netjes achtergelaten.

Buiten de schietbaan zitten wapens altijd veilig opgeborgen in een afgesloten koffer of een stevig foudraal.

Artikel 9: Schietbeurten en interne competitie

Bij SSV Geuldal is iedereen zelf verantwoordelijk voor het behalen van het vereiste aantal schietbeurten. Dat zijn er minimaal 18 per jaar. Het verdient aanbeveling om gemiddeld twee schietbeurten per maand in de persoonlijke agenda te zetten.

Iedereen neemt minstens 5 keer per jaar deel aan de door de KNSA verplicht gestelde (onderlinge) schietwedstrijden. SSV Geuldal organiseert zo’n wedstrijd elke eerste dinsdag(avond) van de maand. De resultaten tellen mee voor het jaarlijkse clubkampioenschap. Iedereen ziet er zelf op toe dat hij of zij het verplichte quotum van 5 wedstrijden per jaar haalt.

In het eerste kwartaal van het jaar organiseert SSV Geuldal een eigen variant op het in Limburg nog steeds populaire Koningsvogelschietwedstrijd, het zgn. Kipschieten (op een houten kip wel te verstaan!). Verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement is de winnaar van de voorgaande editie. De datum van dit oergezellige verenigingsonderonsje wordt aan het begin van het jaar bekendgemaakt.

Artikel 10: Afmelden wekelijkse verenigingsavond

De clubleiding van SSV Geuldal wil graag weten wie er wel en wie er niet komen schieten op de wekelijkse oefenavond van de vereniging. Dat heeft vooral met de veiligheid en de bescherming van de leden te maken. Ze zijn immers met wapens onderweg en er kan altijd wat vervelends voorvallen. De leiding van de vereniging wil de mogelijkheid hebben om te bellen als men niet op een redelijk tijdstip in het schietsportcentrum aanwezig is en te kunnen beoordelen of er hulp nodig is.

Daarom is het van essentieel belang dat men zich op de dag van de oefenavond voor 18.00 uur bij een van de bestuursleden of de baancommissaris afmeldt als men die avond andere verplichtingen mocht hebben!

Artikel 11: Royement

Mocht iemand drie maanden lang zonder opgaaf van redenen niet op de wekelijkse verenigingsavond zijn verschenen, dan volgt automatisch royement van het lid in kwestie.

Artikel 12: Gasten en introducees

Bij SSV Geuldal bestaat de mogelijkheid om gasten of introducees uit te nodigen op de clubavond Maar niet op de vaste wedstrijdavonden (eerste dinsdag v.d. maand) en ook nooit zonder fiat van het bestuur. Gasten en introducees moeten zich kunnen legitimeren en worden met naam en toenaam in een speciaal register opgenomen.

Er wordt altijd geschoten onder begeleiding en toezicht van een of meer (bestuurs)leden en altijd met een klein kaliber pistool of geweer (.22).

Artikel 13: Aanvaarding Huishoudelijk Reglement

Met de aanvaarding van het (adspirant) lidmaatschap van SSV Geuldal verplichten nieuwe leden zich te zullen houden aan de regels van dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 14: Onvoorzien

In al de gevallen waarin dit reglement niet voorziet heeft het bestuur van SSV Geuldal het laatste woord.